Program dela

Poslanstvo

Poslanstvo stranke Koper je naš (KJN) je ponuditi demokratično alternativo v sicer polariziranem obalnem političnem prostoru.

Nastopamo kot nosilci sprememb in protiutež uveljavljenim strankam, ki so v polpretekli zgodovini v svojih rokah skoncentrirale poti odločanja in vzvode sprememb.

Namesto s strankarsko disciplino, si prizadevamo z znanjem, izkušnjami in posluhom za konkretne težave ustvariti:

 • prepoznavno in razvojno naravnano regijsko središče,
 •  razvojno naravnano srednjeevropsko mesto, prostor kjer bo vsak lahko našel svojo priložnost,
 • novo kakovost življenja občank in občanov,
 • pravico do življenja v čistem in zdravem okolju
 • delovna mesta in pogoje za delovno izpopolnitev za vse,
 • pogoje za rast univerzitetne sfere,
 • pogoje za dolgoročno rast in konkurenčnost obalnega gospodarstva,
 • pogoje za krepitev narodove identitete in kulturne dediščine tudi v okviru EU ter
 • pogoje za kakovostno šolanje, življenje in delo naših otrok v tekmovalnem evropskemu prostoru,
 • pogoje za povečanje rodnosti in s tem ovrednotenje pomena družine,
 • pogoje za izvajanje kakovostnih storitev za potrebe občanov
 • pogoje za fizično in duševno zdravje naših občanov,
 • pogoje za uresničevanje pravic avtohtone italijanske narodnosti
 • pogoje za uveljavitev pravic manjšin
 • pogoje za povečanje socialne varnosti
 • permanentno in učinkovito sodelovanje med lokalnimi skupnostmi v slovenski Istri

V obalni politični prostor prinašamo politiko dogovarjanja in iskanja skupnih rešitev ter sprejemamo raznolikost stališč in mnenj kot pozitiven in zaželen element demokratične družbe.

Cilji

Članice in člani stranke KJN se zavedamo, da je uspešno gospodarstvo osnova blaginje in zadovoljstva vseh prebivalcev. Zato si bomo prizadevali s svojimi dejanji podpirati hitrejšo rast bruto domačega proizvoda, ne da bi ob tem zmanjševali število delovnih mest ali obstoječi obseg socialnih pravic.

MESTNA OBČINA KOPER KOT GOSPODARSKO USPEŠNA IN SOCIALNO PRIJAZNA OBČINA

Gospodarsko rast, ki bo omogočala tudi socialno prijazno državo, bomo na lokalnem nivoju podpirali s spodbudami in olajšavami za novo zaposlovanje, zlasti, ko gre za mlade iskalce prve zaposlitve. Občinska podpora se bo osredotočila na razvoj in proizvodnjo z večjo dodano vrednostjo, s katerimi bodo podjetja uspešno tekmovala na mednarodnih trgih.

Za gospodarstvo bomo ustvarjali pogoje za večje število kakovostnih delovnih mest, še zlasti za mlade strokovnjake.

Znanje kot konkurenčna prednost

Po vstopu v Evropsko unijo smo se znašli v družbi gospodarsko močnih držav, ki svoj uspeh temeljijo na naravnih danostih, kapitalski moči, vodilni vlogi v neki gospodarski panogi, teritorialni velikosti in na specifičnih znanjih.

Zaradi svoje majhnosti in pomanjkanja obsežnih naravnih dobrin, moramo vlagati v razvoj znanja in kompetentnih posameznikov, ki bodo strokovnjaki na specifičnih področjih. Prav znanje in človeški kapital sta namreč osnovi za dolgoročni razvoj novih prodornih ekonomij. V Mestni občini Koper bomo ustvarjali pogoje za nadaljnji razvoj Univerze na Primorskem.

Dosedanji šolski sistem, ki je temeljil predvsem na poučevanju dejstev s širokega spektra področij, bomo nadgradili z znanji, ki jih zahtevajo razviti trgi. V osnovno šolo bomo vključevali več izbirnih vsebin, ki bodo omogočale razvoj individualnih sposobnosti. Takšno izobraževanje naj bi otroke in mladostnike pripravljalo na zahtevnejše pogoje dela, na prevzemanje lastne pobude ter na iznajdljivost in odločnost v novih okoliščinah, kjer je manj gotovosti in več tveganja.

Formalni šolski sistem bomo dogradili s potmi za nenehno izobraževanje tako mladih kakor odraslih, tako v okviru izobraževalnih ustanov kakor tudi na delovnem mestu.

Približati politiko ljudem

Osrednji cilj neodvisne sredinske stranke KJN je približati politiko kot možnost soodločanja o skupnih zadevah za vse.

Članice in člani KJN verjamemo, da je nastopil čas, da postaneta tako politika kakor lokalna skupnost glas ljudstva – torej, od ljudi za ljudi. Smo namreč priče trendu naraščajočega odpora do politike in političnih strank. Zavedamo se, da v ljudeh zopet lahko zbudimo zaupanje v politiko in državo, le z dobrim lastnim zgledom in konkretnimi dejanji.

Strokovne odločitve prepustiti strokovnjakom

Politika in strankarski aparat ne smeta obvladovati življenja prebivalk in prebivalcev. Politične odločitve morajo biti omejene zgolj na učinkovito delovanje uprave in nikakor ne smejo posegati na področja stroke.

Poslanstvo politika je zastopati interese državljank in državljanov, sooblikovati konsenz o zadevah, ki so skupnega interesa ter nadzirati, ali strokovno postavljen sistem služi ljudstvu.

Vizija

KJN se bo izoblikovala kot uspešna demokratična politična stranka, ki bo na območju slovenske Istre prevzela mesto vodilne sredinske politične sile. To bomo dosegli z zaupanjem volivk in volivcev, ki ga bomo nadgradili z dejanji, ki bodo temeljila na strokovnosti in odgovornosti.

Od ostalih udeležencev na političnem prizorišču nas bodo razlikovali: posluh za težave in stiske konkretnih ljudi, odgovornost in strokovnost. Podpirali bomo kakovostne in dobro utemeljene predloge in rešitve, in sicer ne glede na to, kdo jih je predlagal.

Okvir delovanja

Katerakoli skupnost – država, družba, podjetje ali družina – je lahko uspešna in zadovoljna, le takrat, kadar so uspešni in zadovoljni njeni posamezniki. Zato je temelj politične stranke, ki se zavzema za sodobno družbo in njeno ureditev, uspešen, zadovoljen in samozavesten posameznik.

Samozavest pa je neposredno povezana z odgovornostjo. Vsakdo je za svoje življenje odgovoren sam. Vsakdo je edinstven in ima edinstvene sposobnosti. Z razvojem teh sposobnosti vsak posameznik postane potreben in vreden del skupnosti, v kateri živi in deluje. Lokalna skupnost in družba nikoli ne smeta posegati, omejevati ali vrednotiti dejanj posameznika, v kolikor so te posledica svobodne odločitve in ne posegajo v pravice drugih posameznikov.

Stranka Koper je naš se zavzema za družbeni dogovor. Volitve in zmago na volitvah ne vidimo zgolj kot prevzem oblasti. Volivci nam s svojimi glasovi dajo zgolj pooblastilo, da v njihovem imenu in v njihovem interesu upravljamo javne zadeve in krmarimo lokalne skupnosti. V dobro vseh in ne zgolj v dobro vladajoče elite.

Zato člani in članice KJN nasprotujemo sprejemanju odločitev s preglasovanjem. Verjamemo, da je mogoče ustvariti pogoje, v katerih se bodo odločitve o našem življenju in o skupni prihodnosti sprejemale po tehtnem skupnem premisleku in z dogovorom vseh.

Temeljne vrednote

Posameznik in družina kot temeljni vrednoti

V središču vseh aktivnosti stranke KJN je vedno posameznik- človek kot absolutna vrednota z osebnim dostojanstvom in z vsemi pravicami in svoboščinami, ki mu pripadajo.

Na družino gledamo kot na temeljno celico človekovega bivanja v družbi. Je tudi najmanjša celica demokracije in nekakšen odraz stanja v družbi. Prav skozi pripadnost družini in skozi vzgojo odgovornih in sposobnih posameznikov se nanje prenašajo temeljne vrednote in usmeritve družbe.

Zaradi ohranitve družine kot posebne vrednote ji moramo zagotoviti avtonomnost, gmotno neodvisnost ter nedotakljivost. To bomo dosegli z ustreznimi ukrepi na področju socialne varnosti, varstva otrok in izobraževanja, mladinske politike in stanovanjske politike. Prav učinkovita in pravična stanovanjska politika je po mnenju KJN izredno pomembna za kakovostno družinsko politiko.

Med izzivi družinske politike je iskanje alternativnih rešitev, ki bodo staršem pomagali usklajevati družinske in delovne obveznosti in zahteve. Posebno skrb pa je potrebno namenjati otrokom, ki naj živijo v zdravem, spodbudnem in pozitivno naravnanem okolju. Zato bomo v stranki KJN posebno skb namenili dejanski uveljavitvi otrokovih pravic.

Socialna varnost in solidarnost

Stranka KJN se zavzema za usklajen ekonomski in socialni razvoj. Socialna politika, ki nima trdnih temeljev na ekonomski podlagi, je namreč nevzdržna na dolgi rok. Zavedamo se namreč, da socialno varnost državljanom zagotovijo le varna delovna mesta, gospodarska rast, večja produktivnost dela in višja dodana vrednost izdelkov in storitev, s katerimi nastopamo na domačem in na tujih trgih.

Skozi sistem solidarnosti pa lahko zagotovimo socialno pomoč vsem tistim, ki si pogojev za kvalitetno življenje niso sposobni zagotoviti sami. Gre za zaupanje v vsakega posameznika in v njegove edinstvene sposobnosti. Zagotoviti je treba pogoje, da bo vsakdo lahko razvil te sposobnosti.

Evropska Unija kot priložnost za regije

Vključitev Slovenije v EU je eden od pozitivnih načinov za doseganje ciljev gospodarske politike ter za izboljšanje kakovosti življenja in blaginje. Vendar pa ob tem ne smemo pozabiti na medregionalno sodelovanje in na pestro mednarodno sodelovanje lokalnih skupnosti ob meji z Italijo in Hrvaško. To mora biti bolje koordinirano ter s čim manj negativnimi posledicami za delo in življenje posameznikov.

Spoštovanje preteklosti, usmerjenost v prihodnost

Članice in člani KJN spoštujemo pozitivne vrednote in dosežke naših prednikov, s katerimi so nam izborili in ohranili narodno identiteto in zagotovili samostojnost. Priznavamo pa si tudi, da so se v našo zgodovino vpisali dogodki, na katere nismo ponosni, a se zaradi tega ne obsojamo. Nasprotno, iz zgodovine kot pomembnega dela narodove identitete, se lahko veliko naučimo in v preteklosti storjenih napak ne ponavljamo več.

Ne sprejemamo pa zgodovine kot podlage za nove delitve in nenehna prerekanja. Prepričani smo, da je minil čas deklarativnih in papirnatih sprav o polpretekli zgodovini slovenskega naroda, zato je potrebno vse nacionalne potenciale usmeriti v prihodnost Slovenije.

Živimo namreč danes in tukaj, to je vse kar imamo. Z dejanji danes vplivamo na prihodnost. Naša dejanja danes morajo biti taka, da bo vedno več gmotno preskrbljenih in srečnih ljudi. Če želimo to doseči, moramo začeti odpravljati vzroke problemov in ne zgolj zdraviti njihove posledice.

Demokratičnost

Prav vsak posameznik ima po določilih slovenske ustave pravico neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodelovati pri sprejemanju odločitev, ki ga na kakršenkoli način zadevajo. To mu omogoča demokracija kot vladavina večine, pa tudi kot način doseganja konsenza o zadevah, ki so skupnega interesa.

V KJN se zavzemamo za demokracijo v najširšem pomenu besede, kjer se v urejanje skupnih zadev vključuje čim širši krog prebivalk in prebivalcev. Delovanje in povezovanje v političnem predstavništvu, v lokalni skupnosti je to občinski svet, ne sme biti vnaprej določeno, ampak smo članice in člani za programsko sodelovanje pri zamislih, ki pomenijo dvig kakovosti bivanja in življenja občank in občanov.

Načela demokratičnega delovanja morajo biti prisotna tudi v gospodarstvu, kulturi in ostalih sferah življenja, kjer naj prevladujeta solidarnost in strpnost.

Enakost

Načelo enakih možnosti za ženske in za moške je danes zgolj deklarativno zapisano, a v praksi ni v popolnosti vpeljano. Zato si bomo prizadevali za dejansko enakopravnost žensk in moških tako v politiki, kakor tudi v gospodarstvu in drugih sferah življenja. Na temu področju pa bodo potrebne predvsem spremembe miselnosti ljudi.

Pravica do drugačnosti

Vsakdo ima pravico biti drugačen in živeti drugače kot drugi od njega pričakujejo, dokler s svojimi dejanji ne posega ali ogroža življenja drugih.

Članice in člani KJN nasprotujemo vsakršni ideologiji in politiki, ki širi nestrpnost do prebivalk in prebivalcev zaradi njihove rasne, verske, jezikovne ali spolne drugačnosti. Zavzemamo se za spoštovanje kulturne različnosti v okviru družbe svobodnih državljank in državljanov, kar je ena od temeljnih splošnih civilizacijskih vrednot.

Zaupanje v pravno državo in sodstvo

Ustava, zakoni in ostali predpisi morajo biti napisani v duhu zaupanja v državljane in pozitivnih pričakovanj. Predpisi ne smejo postavljati omejitev ali prepovedi zgolj zato, ker bi lahko nekdo predpis zlorabil.

V stranki KJN smo si za cilj zastavili povrniti izgubljeno zaupanje državljanov v državo in njene ustanove.

Zmanjševanje vpliva in obsega birokratskega aparata

Lokalne skupnosti so zaradi ljudi in so nastale z namenom olajšati urejanje skupnih zadev in življenje posameznikov.

Med prioritetnimi nalogami KJN je povečanje učinkovitosti občinskega aparata z uvedbo sodobnih informacijskih poti urejanja administrativnih zadev ter zmanjšanje stroškov za delovanje občinske uprave.